gelderlandschap-burgersgelderlandschap-samenwerking

Gemeente Oude IJsselstreek

Integrale gebiedsontwikkeling: Engbergen in Nieuw perspectief

De inzet is gericht op het behoud van het rivierduin Engbergen. Door hoge recreatiedruk slijt het rivierduin in het kerngebied van Engbergen af.

Zaken die verder in de ontwikkeling van het project zijn meegenomen: bereikbaarheid vanuit de dorpen en ontbrekende schakels in het padennetwerk, verkeersveilgheid Engbergseweg, onvoldoende parkeermogelijkheden, aanwezigheid vangemeentelijk groendepot als storende factor, gewenste verbetering kavelstructuur landbouw, uitbreiding droge en natte natuur (EHS-verbindingszone) en tot slot benutting van de recreatieve potentie.

Organisatie intern
De gemeente is gebiedsregisseur en coördineert de afstemming. In de uitvoering werken overheden samen aan realisatie van doelen binnen deelprojecten. Gebiedsvisie Engbergen bleek een goede onderlegger voor Art. 10 WRO en PMJP. Grote betrokkenheid en continuïteit in personele zin. Belangrijke voorwaarde voor succes. Gebiedenbeleid houdt op te bestaan, terwijl het gebiedsproces in Engbergen nog niet is afgerond.

Organisatie extern
Er zijn keukentafelgesprekken en ontwerpsessies gehouden met relevante partijen. Oplossing bleek vanuit een integrale visie uit te gaan van ruimtelijke zonering (stapelen + scheiden van functies) Particulieren, provincie, WRIJ ea leveren een bijdrage. Er is veel ruimte voor particulier initiatief zoals het ontwikkelen van een landgoed en de inrichting van een Cool Nature plek, natuurlijk spelen met aandacht voor leren, spelen en bewegen.

Bijzonderheid
Engbergen is PMJP gebied geworden. In 10 jaar tijd zijn 20 deelprojecten voorbereid en uitgevoerd. Er is sprake van veel draagvlak. Ondernemers, overheden en branchevertegenwoordigers zien meerwaarde van samenwerking en zijn bereid gebleken over hun eigen schaduw heen te stappen. Alle projecten zijn tot dusverre zonder ook maar één bezwaarschrift tot stand gekomen. De EVZ-opgaven Oude-IJssel (eveneens PMJP gebied) zijn door WRIJ integraal binnen het plan Engbergen uitgewerkt en gerealiseerd. Voortgang vraagt om lange adem ( ook in financiële zin). Betrokken partijen hebben dit opgebracht.

Het plangebied Engbergen met centraal daarbinnen gelegen het rivierduin.
Doorgaande wegen zijn de Engbergseweg, Ulftseweg en Voorstsestraat/Grensweg

Contact
Gemeente Oude IJsselstreek
Richard Krabben Msc (Beleidsadviseur/Projectleider)
r.krabben@oude-ijsselstreek.nl
0315-292430

Contact

organisatie
Gemeente Oude IJsselstreek

contactpersoon
Richard Krabben Msc

e-mail
r.krabben@oude-ijsselstreek.nl

telefoon
0315-292430

2015-02-09-15-37-11_kaart_ijssel.jpg2015-02-09-15-37-11_20131022_155153.jpg2015-02-09-15-44-48_Pad_Diekshuus.jpg2015-02-09-15-44-48_DSC00967.jpg2015-02-09-15-44-48_DSC00974.jpg